Provozní řád

CO BUDETE U NÁS DŮLEŽITÉHO POTŘEBOVAT?

  • PONOŽKY ČI VHODNOU DOMÁCÍ OBUV – děti i dospěláci (možnost zakoupení ponožek na recepci)
  • ÚSMĚV NA RTU
 

CO NEBUDETE U NÁS POTŘEBOVAT?

  • VLASTNÍ HRAČKY (aby se neztratily)
  • VLASTNÍ JÍDLO A PÍTÍ (rádi Vás obsloužíme)
 
 
Milí hosté,

vstupem do dětského světa Skřítkov uznáváte Provozní řád

Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny na dveřích, najdete je na našich aktuálních letácích, na internetové stránce www.skritkov.com a na Facebooku. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v herně.
Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně ohlášeny Policii ČR.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.

Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Každé dítě musí být bezpodmínečně doprovázeno zodpovědnou dospělou osobou, která za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Péče a dohled nad dětmi jsou povinností výhradně doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Nevztahuje se na placenou službu hlídání dětí.

Ve všech prostorách Skřítkova je přísně zakázáno kouřit. Centrum je vybaveno protipožárním výstražným systémem, elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Případné náklady hradí osoba, která poplach způsobila či její zákonný zástupce.

Vstup na koberec ve Skřítkově a na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách či vhodné domácí obuvi (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení).

Herna je určena dětem ve věku 1 – 15 let a je rozdělena do jednotlivých zón podle obtížnosti, resp. věku dítěte. Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků. Všechny části a zařízení herny Skřítkov smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. 

Nedodržení či porušení pravidel dětského světa a agresivní chování dětí opravňuje personál dětského světa k vykázání návštěvníka ze Skřítkova bez nároku na vrácení vstupného. Personál má právo trvale vyloučit děti s nevhodným nebo agresivním chováním, v zájmu bezpečnosti ostatních dětí.

Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Šplhání po vnějších sítích a vnějších částech skákacích atrakcí je zakázáno. Skákací atrakce mohou být využívány pouze v omezeném čase. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout např. z tkaniček u triček a mikin. Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti.

K zajištění bezpečnosti jednotlivce i bezpečnosti ostatních je zakázáno v celém prostoru herny používat vlastní hračkyPředevším je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám).

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející zodpovědná osoba. Vedení ani personál dětského světa nemohou nést zodpovědnost za tyto úrazy. Příslušný personál Skřítkova je proškolen a umí podat první pomoc. Případně zajistí odbornou lékařskou pomoc. 

V případě zjištění infekčních onemocnění u dětí má zodpovědný doprovod povinnost informovat provozní personál Skřítkova a to i zpětně.

Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v dětském světě Skřítkov, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi. Konzumace jídla, pití, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorách Fresh baru.  Do herních zón nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu a je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše. 

V prostorách Skřítkova můžete být fotografováni naším fotografem či personálem. Skřítkov je pod dohledem kamerového systému a páska se záznamem může být předána na vyžádání Policii ČR.

Hosté dětského světa při zakoupení permanentky či v jiných specifických případech potvrdí svým podpisem souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a slouží pouze pro potřeby Skřítkova. 

V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. 

Veškeré připomínky a závady týkající se provozu ve Skřítkově mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.